Rejestracja Zapomniałeś hasła?
I. PREAMBUŁA I DEFINICJE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.wokolslonca.pl.

§ 2

 Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w www.wokolslonca.pl. prawa i obowiązki Wokół Słońca oraz Użytkowników związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Wokół Słońca z tytułu świadczenia usług,
2. Wokół Słońca - należy przez to rozumieć firmę Wokół Słońca Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wschodniej 6 lok. 5 (20-015 Lublin), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000036898, REGON 060656662, NIP 946-26-088-41, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
3. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Wokół Słońca w ramach Serwisu www.wokolslonca.pl,
4. Koncie - należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych www.wokolslonca.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
5. Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Wokół Słońca Sp. z o.o., które odpowiedzialne są za prowadzenie www.wokolslonca.pl, w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.
6. Umowa - należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną w momencie rejestracji Użytkownika w Serwisie.
7. Serwis - należy przez to rozumieć Serwis www.wokolslonca.pl, którego właścicielem jest Wokół Słońca Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Wschodniej 6 lok. 5.

II. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

§ 3

1. Rejestrując się na Serwisie www.wokolslonca.pl, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z warunków Regulaminu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora. W tym przypadku Administrator usuwa użytkownika z Serwisu.
2. Każdy Użytkownik ma prawo do edycji danych oraz informacji, które umieścił na swoim Koncie.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Wokół Słońca w ramach www.wokolslonca.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest podanie osobistego adresu e-mail Użytkownika oraz aktywowanie konta poprzez uruchomienie linka aktywacyjnego. Rozpoczęcie korzystania z usług elektronicznych jest równoznaczne z aktywowaniem konta Użytkownika.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy następuje na żądanie usunięcia Konta Użytkownika zgłoszonego Administratorowi Serwisu.
4. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi przez Użytkownika, zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. 2, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny.
5. Wokół Słońca zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla www.wokolslonca.pl.

IV. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 5
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Wokół Słońca Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Wschodniej 6 lok.5 (20-015 Lublin). Wokół Słońca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym www.wokolslonca.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Wokół Słońca w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
2. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczonych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwisach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji serwisu może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszego serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 6

Wokół Słońca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności www.wokolslonca.pl stanowiącej oddzielny dokument Serwisu, dostępny pod adresem: http://wokolslonca.pl/strona,polityka_prywatnosci.html

V. KORZYSTANIE Z USŁUG  WOKÓŁ SŁOŃCA W RAMACH WWW.WOKOLSLONCA.PL

§ 7

1. Dostęp do usług www.wokolslonca.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za:
a) dokonanie rejestracji i aktywacji konta Użytkownika,
b) korzystanie z konfiguratora domów.
2. Aby korzystać z bezpłatnych usług świadczonych przez Wokół Słońca w ramach www.wokolslonca.pl, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez podanie adresu elektronicznego i aktywację Konta Użytkownika. Warunkiem otrzymania wiadomości elektronicznej z linkiem aktywacyjnym jest akceptacja Regulaminu.
3. Wokół Słońca zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach www.wokolslonca.pl i jednocześnie zobowiązuje się poinformować Użytkowników o zmianach odpowiednio wcześniej.

§ 8

Wokół Słońca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania www.wokolslonca.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych danych w repozytorium, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do www.wokolslonca.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Wokół Słońca.

§ 9

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie www.wokolslonca.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Profilu Użytkownika. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 10

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie www.wokolslonca.pl oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 11

 Użytkownikowi zabrania się:
  • rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
  • umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,
  • rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych,
  • zakładania Profili i umieszczania plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów plików,
  • utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
  • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
  • zamieszczania w Serwisie skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików, sztuczne naliczanie punktów
§ 12

 Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
1. nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików,
2. nie umieszczania materiałów o charakterze erotycznym,
3. nie korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
4. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego pod adresem http://wokolslonca.pl/strona,regulamin.html i zapoznawania się z nimi,
5. wykorzystywania usług www.wokolslonca.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

§ 13

 Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§ 14

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w www.wokolslonca.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 15

 Użytkownik udziela Serwisowi prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

§ 16

Wokół Słońca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w www.wokolslonca.pl przez Użytkownika.

§ 17

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w www.wokolslonca.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.


§ 18

Wokół Słońca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.wokolslonca.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.wokolslonca.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 19

1. Wokół Słońca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem www.wokolslonca.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
2. Odpowiedzialność Wokół Słońca za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§ 20

Wokół Słońca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania www.wokolslonca.pl w całości albo w części.

§ 21

W przypadku otrzymania przez Wokół Słońca urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Wokół Słońca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§ 22

Wokół Słońca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu www.wokolslonca.pl oraz błędów w opisach produktów oferowanych przez Wokół Słońca.

§ 23

 Zakłócenia w funkcjonowaniu www.wokolslonca.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: admin@wokolslonca.pl

§ 24

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Wokół Słońca w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Wokół Słońca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

§ 25

Reklamacje składane do Wokół Słońca, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem www.wokolslonca.pl nie będą rozpatrywane. Wokół Słońca nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

VII. ZMIANA REGULAMINU

§ 26

Serwis zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 27

1. Wokół Słońca zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
3. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Serwisu.

§ 28

W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora Serwisu. Jest to równoznaczne z wnioskiem Użytkownika Serwisu o usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora.
 OSTATNIO DODANE

pogoda na dziśmiasto

Temperatura w mieście
Warszawa
20°C
Częściowe zachmurzenie
wiatr: 15 km/h
data pobrania
2016-08-24 16:00:04

FORUM

Oświetlenie schodów
Zdecydowanie zainwestuj w z boku schodów lub przy każdym schodku osobno. Wygląda to świetnie...
Łazienka dla kilku osób.
Powinnaś zadbać o łazienki tak jak piszą wszyscy powyżej. To wszystko i tak niewiele jednak...
Remont gabinetu Masażu
nie zapomnij o fajnych sprzeyach. Moja znajoma otworzyła teraz salon piękności i zakupiła...
Projekt domu
Według mnie bardzo fajne projekty domów oferuje biuro architektoniczne - . Zobaczcie sami,...
Rury stalowe demontażowe
Widzę, że mało osób Ci tutaj odpowiedziało, więc dodam coś od siebie, że całkiem...
do forum

Partnerzy